Ciljevi i djelatnosti

 

 Udruga Ekooptimist je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija čija je misija promicanje načela održivog razvoja, edukacija o održivom razvoju, zaštiti prirode i okoliša, te organiziranje i sudjelovanje u zaštiti okoliša na području Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Zagreba. Ideja o osnivanju udruge Ekooptimist nastala je u Zagrebu na ljeto 2008. godine u Zagrebu kao plod suradnje sa domaćim i stranim udrugama, a 16.01.2009. godine registrirana je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i odlukom članova započinje s radom na području Dubrovačko-neretvanske županije kao samostalna udruga.

CILJEVI  promicanje ekooptimizma, edukacije o održivom razvoju, ekologiji, prirodi i okolišu te promicanje načela održivog razvoja kroz različite vidove ekoaktivizma.

DJELATNOSTI  Edukaciji o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša i održivom razvoju putem radionica, predavanja, seminara, stručnih savjetovanja, sajmova i tribina te pripravom i tiskanjem brošura i publikacija u skladu s posebnim propisima.

 Promoviranju zaštite prirode i okoliša te načela održivog razvoja realiziranjem različitih projekata i programa te poticanjem fizičkih i pravnih osoba na racionalniju primjenu neobnovljivih izvora energije također putem radionica, predavanja, javnih tribina, organizacijom izložbi, kazališnih predstava i performancea, sajmova, prikupljanjem dobrovoljnih priloga kao i tiskanjem publikacija odnosno izdavanjem nosača zvuka u skladu s pozitivnim pravnim propisima u Republici Hrvatskoj

 Organiziranju i aktivnom sudjelovanju u zaštiti prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj  Organiziranju mirnih prosvjeda i javnih okupljanja

 Podnošenju peticija, predstavki, pisama

 Poduzimanju zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode

 Tiskanje i dijeljenje ili prodaja letaka, brošura, biltena, knjiga, bedževa, plakata i drugog promidžbenog materijala u svrhu unaprijeđenja rada udruge u skladu s posebnim propisima

 Povezivanju i umrežavanju te suradnji s udrugama sličnog ili istog usmjerenja u Republici Hrvatskoj kao i u svijetu, te suradnji sa tijelima područne i regionalne vlasti te državnim institucijama

 Prikupljanje, obrada i distribucija informacija

 Promicanje i poticanje volonterstva

Fotografije

engllogo 02